vol là gì through your tears" có nghĩa là gì vậy?">
Saturday, December 26